Ordlista för aktiehandel S-Ö

Skatteplanering

Skatteplanering är när någon aktivt planerar för att betala så låg skatt som möjligt. Inom aktiehandel anpassar men aktieaffärerna med hänsyn till det bästa skatteutfallet. Skatteplanering är inte olagligt så länge man följer de lagar som finns. Om man inte följer gällande lagar kallar man det inte planering utan skattefusk eller skattebrott.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre andel eget kapital som finansierar företaget desto bättre soliditet. Med en hög soliditet kan företaget bättre möta nedgångar och motgångar.

Sverigefond

Fonder som enbart består av placeringar i svenska aktier.

Säljkurs

Det lägsta pris som någon vill sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljoption

En säljoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att under en viss tid sälja en aktie till ett visst bestämt pris. Det finns ingen skyldighet för ägaren att sälja.

Teckningskurs

Det pris som sätts på varje aktie vid en nyemission.

Teckningsoption

En teckningsoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att under en viss tid köpa en aktie till ett visst pris. Det finns ingen skyldighet för den med en teckningsoption att köpa aktien.

Tillväxtföretag

Ett tillväxtföretag är ett bolag som växer snabbare än andra etablerade bolag.

Tvångsinlösen

Om en enda aktieägare äger 90% eller mer av ett företags aktier kan denne begära tvångsinlösen av övriga aktier. Detta innebär att aktieägaren har rätt att köpa resterande aktier av övriga aktieägare.

Utdelning

Utdelning är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

VPC

VPC står för Värdepapperscentralen. Värdepapperscentralen är ett bolag som hanterar anslutna företags aktieböcker.

Värdepapper

Värdepapper är ett gemensamt namn på aktier, obligationer, optioner och liknande. Alltså papper som har ett värde.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.