Ordlista för aktiehandel – B

Det finns en mängd ord och begrepp inom aktiehandeln som man kanske inte alltid förstår. Här fortsätter vår ordlista med bokstaven B

B-aktie

B-aktier har inte samma rösträtt som A-aktier på bolagsstämman. B-aktier med lägre rösträtt skapas ofta vid en nyemission när bolaget vill ha in mer pengar men grundarna inte vill ge upp sitt nuvarande inflytande.

När det gäller utdelning på aktierna är det ingen skillnad på en A-aktie och en B-aktier

Baisse

Begreppet baisse används för att beskriva en börs som faller mycket med hög omsättning.

Betalkurs

Det pris som betalats för värdepapper, t ex en aktie vid avslutad affär.

Betavärde

Ett värde som visar marknadsrisken för en aktie. Betavärdet visar hur en aktie förväntas utvecklas i förhållande till marknaden.

Blandfond

Blandfonder är fonder som placerar pengar i både aktier och räntebärande värdepapper. En blandfond innebär oftast lägre risk än en aktiefond, men högre risk än en räntefond.

Bolagsordning

Bolagsordningen är de stadgar som aktieägarna kommer överens om och som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. En bolagsstämma hålls en gång per år i ett aktiebolag. Där fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns i bolagsordningen och i lagen. Bolagsstämma kan även kallas årsstämma.

Branschindex

Branschindex är detsamma som ett aktieindex, men det gäller bara en viss bransch eller sektor.

Börs

En börs är en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till marknadspris. Vanligast är börser för aktier och andra värdepapper.

Börsintroduktion / Börsnotering

En börsintroduktion sker när ett aktiebolag gör sina aktier tillgängliga för handel på en aktiebörs.

Börsstopp

Kan även kallas handelsstopp och innebär ett tillfälligt avbrott i handeln med aktier i ett visst bolag. Oftast beror börsstoppet på att förändringar i bolagets ägande eller liknande ska ske inom kort.

Börsvärde

Börsvärde är värdet på ett företags alla aktier som finns på marknaden. Värdet räknas ut genom att multiplicera alla aktier med det aktuella priset på aktien.