Ordlista för aktiehandel C-F

När man ska börja handla med aktier stöter man på många begrepp som inte är så enkla att förstå. I vår ordlista hittar du förklaringar för många av dessa begrepp. Här kommer ordlistan för bokstäverna C till F.

Courtage

Courtage är den avgift som en aktiemäklare eller fondkommissionär tar ut när du använder deras plattform för att handla aktier. Courtage tas ut både när du köper och säljer aktier.

Daytrading

På svenska kan man säga dagshandel. Detta är en strategi när man köper och säljer aktier i ett bolag under en och samma dag. Genom att köpa när priset är som lägst under dagen och sedan sälja när priset stiger gör daytradern sin vinst.

Delårsrapport

Delårsrapport är en sammanställning av räkenskaperna för en period som inte är ett helt räkenskapsår. Ofta är delårsrapporten en förenkling av årsredovisningen.

Direktavkastning

Direktavkastningen visar hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning på aktien varje år.

Dow Jones

Dow Jones är ett amerikanskt aktieindex som togs fram av grundaren till Wall Street Journal redan under slutet av 1800-talet. Dow Jones index omfattar idag trettio företag.

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar först beskattas av bolaget. Aktieägarna skattar sedan för utdelningen i sina inkomstdeklarationer.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i balansräkningen för ett bolag. För ett aktiebolag utgörs det egna kapitalet av aktiekapitalet samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i företaget.

Emission

Det finns olika typer av emissioner, t ex nyemission och fondemission. En emission är kort sagt en utgivning av aktier.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig förvaltning som ansvarar för tillsyn, regelverk och tillståndsprövning för finansmarknaden och finansiella företag.

Fondbörs

En fondbörs är en organiserad marknad för handel med värdepapper, se även börs.

Fondemission

Fondemission kallas det när ett företag omvandlar sitt fria egna kapital till bundet eget kapital. Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till bolaget.

Fondkommissionär

En fondkommissionär är en bank eller värdepappersinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att handla med värdepapper för någon annans räkning.