Ordlista för aktiehandel L-R

Landsfond

En landsfond är en fond där aktierna kommer från ett visst land.

Likvidation

Likvidation är när ägarna till ett aktiebolag beslutar att företaget ska upphöra med sin verksamhet och aktiekapitalet går tillbaks till aktieägarna.

Mest omsatta

Mest omsatta är en lista över de mest handlade aktierna på börsens A-lista.

Mäklarfirma

Inom aktiehandel är detta en benämning på en fondkommissionär som inte är en bank.

Nominellt belopp

En akties ursprungliga värde. Nominellt belopp är det värde som en aktie bidrar till företagets aktiekapital.

Nordiska listan

Nordiska listan är en gemensam nordisk börslista för börserna i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Nyemission

Nyemission kallas det när ett företag utfärdar nya aktier för att få in mer kapital till företaget.

Obligationsfond

En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Omsättning

Omsättningen är ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod.

Penningmarknadsfond

Penningmarknadsfonder är samma sak som korta räntefonder och placerar enbart i räntebärande värdepapper med en återstående löptid som är mindre än ett år.

Realränta

Realräntan är den verkliga räntan justerad med hänsyn till inflationen. Om den nominella räntan är 10% och inflationen 5% så blir realräntan mellanskillnaden mellan dessa, alltså 5%.

Reavinst

Reavinst eller realisationsvinst är den vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader och ger som saldo företagets resultat.

Riktad emission

Riktad emission är en nyemission som vänder sig till en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Räntabilitet är synonymt med avkastning.

Röstvärde

Med röstvärde menas det antal röster en aktie ger rätt till vid bolagsstämman i ett aktiebolag.