Ordlista för aktiehandel G-K

När man är nybörjare på aktiehandel stöter man på olika ord och begrepp som man inte alltid har koll på. Därför har vi skapat en ordlista till din hjälp. Här kommer ord från G –

Globalfond

En globalfond är en typ av fond som placerar i värdepapper på börser världen över (globalt).

Hausse

Hausse är när börsen stiger kraftigt och handeln samtidigt är stor. En hausse är en tydlig snabb uppgång på en marknad eller en aktie.

Hedgefonder

Hedgefonder är inte lika lätta att definiera som en aktie- eller räntefond eftersom fondernas inriktningar skiljer sig mycket. I Sverige säger vi att en hedgefond är en specialfond där förvaltaren kan placera i många olika typer av tillgångar och använda vilka investeringsstrategier som helst. Avkastningen påverkas ganska mycket av hur bra förvaltaren är, till skillnad mot andra fonder där avkastningen mycket beror på marknadens utveckling.

Indexfond

En indexfond följer ett specificerat index. Fonden investerar i aktier som ingår i ett visst index, samt avspeglar dess storlek i indexet. Innehavet i fonden är en exakt spegel av hela indexet.

Insider

En insider är en person i ett företag som har tillgång till information som inte allmänheten har. En insider får inte använda sin kunskap för handel med värdepapper och får heller inte lämna råd till någon annan angående värdepappren.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att äga aktier i andra bolag.

Juridisk person

Juridisk person är kan vara ett företag, en organisation, en stiftelse eller staten. Juridiska personer har rätt att exempelvis ingå avtal och äga en förmögenhet.

Konkurs

När en person eller ett bolag inte kan betala sina skulder i tid och inte heller kommer kunna betala skulderna inom överskådlig framtid kan personen eller bolaget försättas i konkurs. Ett aktiebolag går i konkurs när hela aktiekapitalet är förbrukat.

Kontantemission

Nyemission som sker genom att aktieägarna skjuter till pengar. Motsatsen är apportemission där ägarna tillför någon tillgång.

Kurs

Kurs är det aktuella priset på en aktie.

Kurtage

Samma som courtage.

Köpkurs

Det högsta pris som en köpare är villig att betala för en aktie vid ett visst tillfälle.

Köpoption

En köpoption är ett värdepapper som ger ägaren av detta rätt att inom en viss tid köpa till exempel en aktie till ett i förväg bestämt pris.